szechenyi
  • +36 1 413 3710
  • kmaszc@kmaszc.hu
  • Budapest, Andrássy út 63-65. I Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006362

This message is only visible to admins.

Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException

A Határtalanul! program keretében a Pesti Barnabás iskola 3️⃣3️⃣ tanulója és 3️⃣ oktatója utazott ⏰2022.05.24-28. között Erdélybe. Az "Őseink nyomában - kutatás a múltban" című pályázat szerint az 5 nap alatt számos történelmi helyszínt látogattak meg.
1️⃣. nap: Budapest – Déva
2️⃣. nap: Déva, Gyulafehérvár, Déva
3️⃣. nap: Nagyszeben, Medgyes, Segesvár
4️⃣. nap: Segesvár, Brassó
5️⃣. nap: Brassó, Budapest
🚍A kiutazás nagyban fejlesztette a diákok kulturális ismereteit, számos újdonságot tanulhattak és rengeteg élményben lehetett részük.
A pályázatban a 🏫Téglás Gábor Elméleti Líceummal működtünk együtt, akikkel a résztvevők közös programokat valósíthattak meg.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Erasmus+ szótár (fogalmak)

Accompanying person

An accompanying person accompanies participants (learners, adult learners or staff/youth workers) in a mobility activity to ensure their safety, provide support and assistance, and facilitate effective learning during the mobility experience. An accompanying person may accompany participants with fewer opportunities or minors and youngsters with little experience outside their own country.

Kísérő személy

Az a személy, aki védelem, támogatás és segítségnyújtás céljából elkíséri a résztvevőket (tanulókat, felnőtt tanulókat vagy munkatársakat/szakembereket/oktatókat/ifjúságsegítőket) a mobilitási tevékenységre, és a mobilitási tapasztalat során gondoskodik hatékony tanulásukról. Kísérő személynek minősülhet az a személy is, aki a kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevőket, kiskorúakat vagy kevés külföldi tapasztalattal rendelkező fiatalokat kísér.

Accreditation

Process to ensure that the organisations wishing to receive funding under an Action of the Erasmus+ Programme comply with a set of qualitative standards or pre-requisites laid down by the European Commission for that Action.

Akkreditáció

Az a folyamat, amely biztosítja, hogy az Erasmus+ program pályázattípusai keretében támogatásra pályázó szervezetek/intézmények megfeleljenek az Európai Bizottság által az adott pályázattípusra nézve meghatározott minőségi előírásoknak vagy előfeltételeknek.

Affiliated entity

The following can be considered Affiliated Entities (in accordance with Article 187 of the Financial Regulation):

· legal entities having a legal or capital link with beneficiaries; this link is neither limited to the action nor established for the sole purpose of its implementation;

· several entities which satisfy the criteria for being awarded a grant and together form one entity which may be treated as the sole beneficiary, including where the entity is specifically established for the purpose of implementing the action.

The Affiliated Entities must comply with the eligibility and non-exclusion criteria, and where applicable also with the selection criteria applying to applicants.

Kapcsolt jogalany

Az alábbiak tekinthetők kapcsolt jogalanynak (a költségvetési rendelet 187. cikke értelmében):

 · olyan jogi személyek, akik a kedvezményezettekkel olyan jogi vagy tőkekapcsolatban állnak, amely nem korlátozódik a szóban forgó tevékenységre, illetve amelyet nem kizárólag a szóban forgó tevékenység elvégzése céljából hoztak létre;

· több jogalany, amely megfelel a vissza nem térítendő támogatás odaítélésére vonatkozó feltételeknek, és együttesen egy jogalanyt alkotnak, ez a jogalany lehet az egyetlen kedvezményezett, többek között abban az esetben is, ha kifejezetten a tevékenység végrehajtására hozzák létre.

A kapcsolt jogalanyoknak meg kell felelniük a támogathatósági feltételeknek, a kizárási kritériumoknak, valamint adott esetben a pályázókra vonatkozó kiválasztási kritériumoknak.

Applicant

Any participating organisation or informal group of young people which submits a grant application. Applicants may apply either individually or on behalf of other organisations involved in the project. In the latter case, the applicant is also defined as coordinator.

Pályázó

Az a részt vevő szervezet/intézmény vagy fiatalokból álló informális csoport, amely benyújtja a pályázatot. A pályázó pályázhat egyénileg vagy a projektben részt vevő többi szervezet/intézmény nevében. Utóbbi esetben a pályázó egyben a koordinátor is.

Application deadline

Final date for submission of the application form to the National or Executive Agency to be considered eligible.

Pályázati határidő

Az a határidő, ameddig a pályázati űrlapot be kell nyújtani a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, hogy a pályázat támogathatónak minősüljön.

Associated partners

These are partners from the public or private sector that contribute to the implementation of specific project tasks/activities or support the promotion and sustainability of the project, but that for contractual management aspects are not considered to be beneficiaries, and do not receive any funding from the Programme as part of the project (they do not have the right to charge costs or claim contributions.).

Társult partnerek

Ezek olyan, az állami vagy magánszektorból származó partnerek, amelyek hozzájárulnak konkrét projektfeladatok/tevékenységek végrehajtásához, vagy támogatják a projekt előmozdítását és fenntarthatóságát, de a szerződéses irányítási szempontok tekintetében nem minősülnek kedvezményezettnek, és a projekt részeként nem részesülnek finanszírozásban a programból (nem jogosultak költségek felszámítására vagy hozzájárulás igénylésére).

Basic skills

Literacy, mathematics, science and technology; these skills are included in the key competences.

Alapkészségek

Írás-olvasás, matematika, természettudomány és technológia; ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Beneficiary

When a project is approved for an Erasmus+ grant, the applicant organisation becomes a beneficiary by signing a contract with the National or Executive Agency that has selected the project. If the application was made on behalf of other participating organisations, the partners may become co-beneficiaries of the grant.

Kedvezményezett

Ha az Erasmus+ program keretében támogatásra benyújtott projektet jóváhagyják, a pályázó szervezet/intézmény a projektet kiválasztó nemzeti irodával vagy Végrehajtó Ügynökséggel történő szerződéskötéssel kedvezményezetté válik. Ha a pályázatot más részt vevő szervezetek/intézmények nevében nyújtották be, akkor a partnerek a támogatás társkedvezményezettjei lesznek.

Blended mobility

Combination of physical mobility and a virtual component, facilitating collaborative online learning exchange/teamwork.

Vegyes mobilitás

A fizikai mobilitás és egy virtuális elem kombinációja, amely elősegíti a kollaboratív online tanulást/csapatmunkát.

Call for proposals

Invitation published by or on behalf of the Commission to present, within a given deadline, a proposal for action that corresponds to the objectives pursued and meets the required conditions. Calls for proposals are published in the Official Journal of the European Union (C series) and/or on relevant websites of the Commission, National or Executive Agency.

Pályázati felhívás

A Bizottság által vagy a Bizottság nevében közzétett felhívás arra vonatkozóan, hogy a megadott határidőn belül olyan pályázatokat nyújtsanak be, amelyek megfelelnek az elérni kívánt célkitűzéseknek és az előírt feltételeknek. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában (C sorozat) és/vagy a Bizottság/a nemzeti iroda/a Végrehajtó Ügynökség megfelelő honlapján teszik közzé.

Certificate

In the context of Erasmus+, this is a document which is issued to any person who has completed a learning activity in the field of education, training and youth, where applicable. It certifies the attendance and, where applicable, the learning outcomes of the participant in the activity.

Tanúsítvány

Az Erasmus+ program összefüggésében olyan dokumentum, amelyet adott esetben az oktatás, a képzés és az ifjúság terén valamely tanulási célú tevékenységet elvégző személy számára bocsátanak ki. Ez a dokumentum igazolja a részvételt, illetve adott esetben a résztvevő tanulási eredményeit.

Clerical Error

A minor mistake or inadvertence unintentionally made in a document that changes its meaning, such as a typographical error or the unintentional addition or omission of a word, phrase, or figure.

Elírás

Véletlenül ejtett kisebb hiba vagy figyelmetlenség, amely megváltoztatja a dokumentum értelmét, például elgépelés vagy egy szó, szókapcsolat vagy szám véletlen beszúrása vagy kihagyása.

Co-financing

The principle under which part of the costs of a project supported by the EU must be born by the beneficiary, or covered through external contributions other than the EU grant.

Társfinanszírozás

Az az elv, amelynek alapján az uniós támogatásban részesülő projektek költségeinek egy részét a kedvezményezettnek kell viselnie, vagy külső, nem uniós hozzájárulásokból kell fedeznie.

Company

Legal persons established under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, except those which are non-profit-making.

Vállalat

A polgári vagy kereskedelmi jognak megfelelően alapított jogi személyek, a szövetkezeteket is beleértve, valamint egyéb olyan jogi személyek, amelyekre a köz- vagy magánjog vonatkozik, kivéve a nonprofit jogi személyeket.

Consortium

Two or more participating organisations teaming up to prepare, implement and follow up a project or an activity within a project. A consortium may be national (i.e. involving organisations established in the same country) or international (involving participating organisations from different countries).

Konzorcium

A partnerszervezetek/partnerintézmények konzorciuma nevében az Erasmus+ program keretében támogatásra pályázó részt vevő szervezet/intézmény. A koordinátornak a támogatási megállapodásban meghatározott különleges kötelezettségei vannak.

Coordinator/Coordinating organisation

A participating organisation applying for an Erasmus+ grant on behalf of a consortium of partner organisations. The coordinator has special obligations foreseen in the grant agreement.

Koordinátor/Koordináló szervezet/intézmény

A partnerszervezetek/partnerintézmények konzorciuma nevében az Erasmus+ program keretében támogatásra pályázó részt vevő szervezet/intézmény. A koordinátornak a támogatási megállapodásban meghatározott különleges kötelezettségei vannak.

Courses and training activities

Activities aiming to develop professional competences of a teacher, trainer or other staff member through a structured learning programme with documented learning outcomes at individual level and executed by professional trainers or other qualified experts. Activities can take various forms such as classroom learning, workshops, field-learning, etc.

Tanfolyamok és képzési tevékenységek

A tanárok, oktatók, vagy más munkatársak szakmai kompetenciáinak olyan rendszerezett tanulási programokon keresztüli fejlesztését célzó tevékenységek, amelyek a képzés végén dokumentálják az egyéni tanulási eredményeket, és amelyeket professzionális oktatók vagy egyéb képesített szakemberek végeznek. Ezek a tevékenységek különböző formákat ölthetnek, ide tartoznak például az osztálytermi tanulás, a workshopok, a gyakorlati oktatás stb.

Digital Competence

Involves the confident, critical and responsible use of, and engagement with, digital technologies for learning, at work, and for participation in society. It includes information and data literacy, communication and collaboration, media literacy, digital content creation (including programming), safety (including digital well-being and competences related to cybersecurity), intellectual property related questions, problem solving and critical thinking.

Digitális kompetencia

Része a digitális technológiák tanuláshoz, munkához és a társadalomban való részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson alapuló és felelős használata, illetve az ezekkel kapcsolatos elköteleződés. Magában foglalja az információ- és adatműveltséget, a kommunikációt és együttműködést, a médiaműveltséget, a digitális tartalmak létrehozását (beleértve a programozást), a biztonságot (beleértve a digitális jóllétet és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciákat), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdéseket, a problémamegoldást és a kritikai gondolkodást.

Enterprise

Any undertaking engaged in an economic activity, irrespective of its size, legal form or of the economic sector in which it operates.

Vállalkozás

Gazdasági tevékenységet végző gazdasági egység mérettől, jogi formától és gazdasági szektortól függetlenül.

EQF (European Qualifications Framework)

A common European reference tool that serves as a translation device between different education and training systems and their levels. It aims to improve the transparency, comparability and portability of qualifications across Europe, promoting workers’ and learners’ mobility and facilitating their lifelong learning, as defined in the 2008/C 111/01 Recommendation of the European Parliament and the Council.

EKKR (Európai képesítési keretrendszer)

Közös európai referenciaeszköz, amellyel a különböző oktatási és képzési rendszerek és azok képesítési szintjei összehasonlíthatók egymással. Célja a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának és hordozhatóságának javítása egész Európában, elősegítve a munkavállalói és tanulói mobilitást, illetve lehetővé téve az egész életen át tartó tanulást, a 2008/C 111/01 európai parlamenti és tanácsi ajánlásban foglaltaknak megfelelően.

ESCO (multilingual classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations)

Identifies and categorises skills and competences, qualifications and occupations relevant for the EU labour market and education and training, in 25 European languages. The system provides occupational profiles showing the relationships between occupations, skills, competences and qualifications. ESCO has been developed in an open IT format and can be used by anyone free of charge.

ESCO (készségek, kompetenciák, képesítések és foglalkozások többnyelvű európai osztályozása)

25 európai nyelven meghatározza és osztályozza az európai munkaerőpiac, oktatás és képzés szempontjából releváns készségeket, kompetenciákat, képesítéseket és foglalkozásokat. A rendszer foglalkozási profilokat is tartalmaz, így jól láthatók a foglalkozások, készségek, kompetenciák és képesítések közötti kapcsolatok. Az ESCO nyitott IT-formátumban mindenki számára díjmentesen hozzáférhető.

Established

Relates to an organisation or body fulfilling certain national conditions (registration, statement, publication, etc.) that allow such organisation or body to be formally recognized by its national authority. In case of an informal group of young people, the legal residence of its legal representative is considered as having the equivalent effects for the purposes of eligibility to an Erasmus+ grant.

Székhellyel rendelkező

Arra utal, hogy egy szervezet vagy szerv megfelel bizonyos, nemzeti szinten meghatározott feltételeknek (bejegyzés, kimutatások, közzététel stb.), amelyek alapján a nemzeti hatóságok az adott szervezetet vagy szervet hivatalosan elismerik. Fiatalok informális csoportja esetében a csoport törvényes képviselőjének bejelentett tartózkodási helyét kell figyelembe venni az Erasmus+ program keretében nyújtott támogatásra való jogosultság alkalmazásában.

Europass

The Europass online platform, an action of the European Skills Agenda, provides individuals and organisations with web-based tools and information on learning opportunities, qualifications frameworks and qualifications, guidance, skills intelligence, self-assessment tools and documentation of skills and qualifications, and connectivity with learning and employment opportunities. The Europass platform also offers tools and software to support digitallysigned credentials, as announced in the Digital Education Action Plan. The platform interconnects with national data sources for learning opportunities and national qualifications databases or registers.

Europass

Az Europass online platform, az európai készségfejlesztési paktum intézkedése, amely interaktív eszközöket és információkat biztosít az egyének és a szervezetek/intézmények számára a tanulási lehetőségekről, a képesítési keretrendszerekről és képesítésekről, az iránymutatásról, a készségekkel kapcsolatos információgyűjtésről, az önértékelési eszközökről, a készségek és képesítések dokumentálásáról, valamint a tanulási és foglalkoztatási lehetőségekkel való összeköttetésről. Az Europass platform a digitális oktatási cselekvési tervben bejelentetteknek megfelelően eszközöket és szoftvereket is kínál a digitális aláírással ellátott tanúsítványok támogatása érdekében. A platform összekapcsolja a tanulási lehetőségek nemzeti adatforrásait és a nemzeti képesítési adatbázisokat vagy nyilvántartásokat.

European NGO

For the purpose of this programme, these are NGOs that operate through a formally recognised structure composed of a European body/secretariat legally established for at least one year in an Erasmus+ Programme Country and of national organisations/branches in at least nine Erasmus+ Programme Countries.

These national organisations/branches must:

· have a proven statutory link with the European body/secretariat;

· be active in the field of education, training or youth;

· run activities that support the implementation of EU policies in one of these sectors;

In addition

· Those European NGOs active in the field of education and training must be active in at least one of the following areas: early childhood education and care, school education, higher education, vocational education and training, adult learning and dealing with at least one major cross-sector priority areas: inclusive education and education for social inclusion, digital education, education for a green and ecologic transition.

· European NGOs in the field of youth are active in particular in at least one of the following areas: youth participation, youth volunteering, youth work and youth inclusion. The European NGOs active in the Youth sector must run activities that support the implementation of the core areas of the EU Youth Strategy including the Youth goals.

Európai nem kormányzati szervezet

E program alkalmazásában olyan nem kormányzati szervezetekről van szó, amelyek hivatalosan elismert szervezeten keresztül működnek, amely az Erasmus+ programországokban legalább egy éve jogszerűen létrehozott európai szervből/titkárságból, valamint legalább kilenc Erasmus+ programország nemzeti szervezetéből/intézményéből/fiókjából áll. Ezeknek a nemzeti szervezeteknek/intézményeknek/fiókoknak:

· igazoltan törvényes kapcsolatban kell állniuk az európai szervvel/titkársággal;

· az oktatás, a képzés vagy az ifjúság területén kell tevékenykedniük;

· olyan tevékenységeket kell folytatniuk, amelyek támogatják az uniós szakpolitikák végrehajtását ezen ágazatok egyikében.

Továbbá

· Az oktatás és a képzés területén tevékenykedő európai nem kormányzati szervezeteknek/intézményeknek az alábbi területek legalább egyikén aktívnak kell lenniük: a koragyermekkori nevelés és gondozás, a köznevelés, a felsőoktatás, a szakképzés, a felnőttkori tanulás, valamint legalább egy fő ágazatközi prioritási terület kezelése: inkluzív oktatás és társadalmi befogadást elősegítő oktatás, digitális oktatás, a zöld és ökológiai átállást segítő oktatás.

· Az ifjúsági szektorban működő európai nem kormányzati szervezetek/intézmények különösen az alábbi területek legalább egyikén tevékenykednek: a fiatalok részvétele, fiatalok önkéntessége, ifjúsági munka és a fiatalok társadalmi befogadása. Az ifjúsági szektorban tevékenykedő európai nem kormányzati szervezeteknek/intézményeknek olyan tevékenységeket kell folytatniuk, amelyek támogatják az uniós ifjúsági stratégia fő területeinek végrehajtását, beleértve az ifjúsági célokat is.

First time applicant

Means any organisation or institution that has not previously received support as a project coordinator (applicant) under a given type of action supported by this Programme or its predecessor programme in the last seven years.

Először pályázó

Olyan szervezet vagy intézmény, amely az elmúlt hét évben projektkoordinátorként (pályázóként) korábban nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében.

Force majeure

An unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant’s control and not attributable to error or negligence on his/her part.

Vis maior

Előre nem látható, rendkívüli helyzet vagy esemény, amelyre a résztvevőnek nincs befolyása, és amely nem tulajdonítható a résztvevő hibájának vagy hanyagságának.

Green skills

Fundamental skills to the transition to a low-carbon economy, which can be general such as sustainable agriculture, soil protection, energy use and waste reduction, or more technical such as knowledge on renewable energy.

Zöld készségek

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz szükséges alapvető készségek, amelyek lehetnek általánosak, mint például a fenntartható mezőgazdaság, a talajvédelem, az energiafelhasználás és a hulladékcsökkentés, vagy technikaibb jellegű készségek, mint például a megújuló energiával kapcsolatos ismeretek.

Green Travel

Green travel is defined as the travel that uses low-emissions means of transport for the main part of the travel, such as bus, train or car-pooling.

Környezettudatos/környezetkímélő utazás

Környezettudatos/környezetkímélő utazás alatt az az utazás értendő, amely az utazás fő részéhez alacsony kibocsátású közlekedési eszközöket – például buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot – vesz igénybe.

Informal learning

Informal learning refers to the learning in daily life activities, in work, with peers, etc. It is mainly learning by doing, is not organized or structured in terms of objectives, time or learning support; and it may be unintentional from the learner’s perspective. In the youth sector, informal learning can take place in youth initiatives, in peer group discussions, through voluntary activities and in a variety of other situations.

Informális tanulás

Az informális tanulás a mindennapi tevékenységek, például a munka vagy a társakkal töltött idő során történő tanulást jelenti, amely a célkitűzések, az idő vagy a tanulás támogatása tekintetében nem szervezett vagy strukturált; valamint a tanuló szempontjából lehet, hogy nem szándékos. Az ifjúsági szektorban az informális tanulás történhet ifjúsági kezdeményezések, csoportos beszélgetések, önkéntes tevékenységek során, valamint egy sor egyéb helyzetben.

International

In the context of Erasmus+, relates to any action involving at least one Programme Country and at least one Partner Country.

Nemzetközi

Az Erasmus+ program összefüggésében legalább egy programországot és legalább egy partnerországot érintő bármely tevékenységre vonatkozó.

Job shadowing (practical learning experience)

A stay at a partner organisation in another country with the aim of receiving training by following practitioners in their daily work in the receiving organisation, exchanging good practices, acquiring skills and knowledge and/or building long-term partnerships through participative observation.

Szakmai látogatás (job shadowing) (gyakorlati tanulási tapasztalat)

Tartózkodás egy külföldi partnerszervezetnél/partnerintézménynél, amely azáltal nyújt képzést a résztvevőknek, hogy azok a részvételen alapuló megfigyelés során figyelemmel követik a fogadó szervezet/intézmény szakembereinek mindennapi szakmai tevékenységét, kicserélik a jó gyakorlatokat, készségekre és ismeretekre tesznek szert és/vagy hosszú távú partnerségeket építenek.

Key competences

The basic set of knowledge, skills and attitudes which all individuals need for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment, as described in the Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning.

Kulcskompetenciák

Alapvető tudás, készségek és attitűdök, amelyekre mindenkinek szüksége van az önmegvalósításhoz és fejlődéshez, az aktív társadalmi szerepvállaláshoz, a társadalmi beilleszkedéshez és a foglalkoztathatósághoz az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2018. május 22-i tanácsi ajánlásban megfogalmazottak szerint.

Learning mobility

Taking part in an activity comprising of a period of moving physically to a country other than the country of residence, possibly combined with a period of virtual participation, in order to undertake study, training or nonformal or informal learning. It may take the form of traineeships, apprenticeships, youth exchanges, teaching or participation in a professional development activity, and may include preparatory activities, such as training in the host language, as well as sending, receiving and follow-up activities.

Tanulási célú mobilitás

A tartózkodási hely szerinti országtól eltérő országba való, tanulmányi, képzési, illetve nemformális vagy informális tanulási célú tényleges átköltözést és adott esetben online részvételt is magában foglaló tevékenységben való részvétel. Megvalósulhat szakmai gyakorlatok, tanulószerződéses gyakorlati képzések, ifjúsági cserék, szakmai továbbképzési tevékenységekben való oktatás, illetve részvétel formájában, továbbá ide tartozhatnak még az olyan tevékenységek, mint a fogadó ország nyelvén folytatott előkészítő képzés, valamint a küldéssel vagy fogadással kapcsolatos és a képzést követő tevékenységek.

Learning outcomes

Statements of what a learner knows, understands and is able to do on completion of a learning process, which are defined in terms of knowledge, skills and competence.

Tanulási eredmények

Mindazon tudás, ismeret és gyakorlati képesség, amelyet a tanuló egy adott tanulási folyamat során elsajátít, és amely az ismeretek, készségek és kompetenciák alapján határozható meg.

Legal Entity Appointed Representative (LEAR)

Parallel to the validation of an organisation in the Participant Register, its legal representative(s) must nominate a Legal Entity Appointed Representative (LEAR). The LEAR role, is key: once validated by the Commission, the LEAR will be authorised to:

•manage the legal and financial information about the organisation

•manage access rights of persons in the organisation (but not at the project level)

•appoint representatives of the organisation to electronically sign grant agreements (‘Legal Signatories’ – LSIGN) or financial statements (‘Financial Signatories’ – FSIGN) via the Funding & Tenders Portal.

All the steps for the LEAR validation are clarified in the Funding & Tenders Portal.

Jogalany kijelölt képviselője (JKK)

A szervezet/intézmény Résztvevői jegyzékben történő hitelesítésével párhuzamosan a szervezet/intézmény jogi képviselőjének (képviselőinek) ki kell neveznie (nevezniük) a jogalany kijelölt képviselőjét (JKK-t).

A JKK szerepe kulcsfontosságú: a Bizottság általi jóváhagyást követően a JKK felhatalmazást kap az alábbiakra:

•a szervezetre/intézményre vonatkozó jogi és pénzügyi információk kezelése

•a szervezetnél/intézménynél dolgozó személyek hozzáférési jogainak kezelése (de nem a projekt szintjén)

•a szervezet/intézmény képviselőinek kijelölése a támogatási megállapodások („Jogi aláírók” – LSIGN) vagy pénzügyi kimutatások („Pénzügyi aláírók” – FSIGN) elektronikus aláírására a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon keresztül.

A JKK jóváhagyásának valamennyi lépése megtalálható a Finanszírozási lehetőségek és felhívások portálon.

Less experienced organisation

Any organisation or institution that has not received support in a given type of action supported by this Programme or its predecessor programme more than twice in the last seven years. This category includes the category of “first-time applicants”, as defined above.

Kevésbé tapasztalt szervezet/intézmény

Bármely olyan szervezet vagy intézmény, amely az elmúlt hét évben kettőnél többször nem részesült támogatásban az e program vagy elődprogramja által támogatott adott pályázattípus keretében. Ebbe a kategóriába tartozik az „először pályázók” fent meghatározott kategóriája.

Life-long learning

All general education, vocational education and training, non-formal learning and informal learning undertaken throughout life, resulting in an improvement in knowledge, skills and competences or participation in society within a personal, civic, cultural, social and/or employment-related perspective, including the provision of counselling and guidance services.

Egész életen át tartó tanulás

Az életút egészére kiterjedő általános képzés, szakképzés, nemformális és informális tanulás, amely az egyén, a polgár, a kultúra, a társadalom és/vagy a foglalkoztatás szempontjából a tudás, a készségek és a kompetenciák gyarapodását vagy a társadalmi részvétel megerősödését eredményezi, ideértve a tanácsadási és orientációs szolgáltatások nyújtását is.

Newcomer organisation

Any organisation or institution that has not previously received support in a given type of action supported by this Programme or its predecessor programme either as a coordinator or a partner.

Új résztvevő

Bármely szervezet vagy intézmény, amely korábban sem koordinátorként, sem partnerként nem részesült támogatásban az e program vagy annak elődprogramja által támogatott adott pályázattípusban.

Micro-credential

A micro-credential is a recognised proof of the learning outcomes that a learner has achieved following a short learning experience, according to transparent standards and requirements and upon assessment. The proof is contained in a certified document that lists the name of the holder, the achieved learning outcomes, the assessment method, the awarding body and, where applicable, the qualifications framework level and the credits gained. Micro-credentials are owned by the learner, are shareable, portable and may be combined into larger credentials or qualifications.

Mikrotanúsítvány

A mikrotanúsítvány annak elismert bizonyítéka, hogy a tanuló milyen tanulási eredményeket ért el rövid tanulási tapasztalatot követően, az átlátható szabványoknak és követelményeknek megfelelően, valamint értékelés alapján. A bizonyítékot olyan hitelesített dokumentum tartalmazza, amely felsorolja a tanúsítvány birtokosának nevét, az elért tanulási eredményeket, az értékelési módszert, az odaítélő szervet és adott esetben a képesítési keretrendszer szintjét és a megszerzett krediteket. A mikrotanúsítványok a tanuló tulajdonát képezik, megoszthatók, hordozhatóak és nagyobb tanúsítványokkal vagy képesítésekkel kombinálhatók.

Mobility/Learning agreement

An agreement between the sending and receiving organisation and the participating individuals, defining the aims and content of the mobility period in order to ensure its relevance and quality. It can also be used as a basis for recognition of the period abroad by the receiving organisation.

Mobilitási/Tanulmányi megállapodás

A küldő és fogadó szervezet/intézmény, valamint a részt vevő személyek közötti megállapodás, amely a mobilitási időszak relevanciájának és minőségének biztosítása érdekében rögzíti annak céljait és tartalmát. A külföldön töltött időszak fogadó szervezet/intézmény általi elismerésének alapjául is szolgálhat.

Month

In the context of the Erasmus+ Programme and for the purpose of calculating the grants, a month is equal to 30 days.

Hónap

Az Erasmus+ program összefüggésében és a támogatások kiszámításának alkalmazásában egy hónap 30 napnak felel meg.

MOOC

Stands for “Massive Open Online Course,” a type of course that is completely delivered online, is open to be accessed by anyone without cost, entry qualifications or other restrictions;participant numbers are often high. These courses can have in-person components, e.g. encouraging local participant meetings, and formal assessment, but tend to use peer review, self-assessment and automated grading. There are many variations of MOOCs, focused on specific sectors, target groups (e.g. vocational focus, teachers, etc.) or teaching methods. MOOCs funded under Erasmus+ have to be open to all and both the participation and a certificate or badge of completion are free of charge for participants. The open access requirement for educational resources applies also to MOOCs and other complete courses.

MOOC

A Massive Open Online Course (nyílt, tömeges online kurzusok) rövidítése. Olyan kurzus, amely teljes egészében online kerül megtartásra, bárki számára ingyenesen hozzáférhető, a részvétel nem kötött végzettséghez és semmilyen egyéb korlátozás alá nem esik, és gyakran nagyszámú résztvevője van. Lehetnek személyes elemei – ilyen például a résztvevők helyi találkozóinak előmozdítása –, párosulhat formális értékeléssel, de gyakori a kölcsönös felülvizsgálat, az önértékelés és az automatikus osztályozás. Sok formája létezik. Egyes kurzusok adott szektorokra, célcsoportokra (például szakképzés, oktatók stb.) vagy oktatási módszerekre összpontosítanak. Az Erasmus+ program keretében támogatott MOOC-oknak mindenki számára elérhetőnek kell lenniük, és mind a részvétel, mind a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány vagy digitális tanúsítvány (badge) díjmentes a résztvevők számára. Az oktatási segédanyagok nyílt hozzáférésére vonatkozó követelmény a MOOC-okra és egyéb teljes kurzusokra is vonatkozik.

Non-formal learning

Non-formal learning refers to the learning which takes place outside formal educational curriculum. It has a participative and learner-centred approach; it is carried out by learners on a voluntary basis and therefore is closely linked to young people’s needs, aspirations and interests. By providing an additional source and new forms of learning, such activities are also important means to improve the attainment in formal education and training as well as to address young NEETs (i.e. young people not in employment, education or training) or young people with fewer opportunities and combat social exclusion.

Nemformális tanulás

A nemformális tanulás olyan tanulást jelent, amely a formális oktatási tanterven kívül történik. A részvételen alapuló és tanulóközpontú megközelítés jellemzi; a tanulók nem kötelező jelleggel vesznek részt benne, ezért szorosan kapcsolódik a fiatalok igényeihez, törekvéseihez és érdeklődési köréhez. Kiegészítő források és új tanulási formák biztosításával az ilyen tevékenységek emellett fontos eszközei a formális oktatásban és képzésben nyújtott teljesítmény javításának, valamint a nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEETfiatalok) és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok segítésének, továbbá hozzájárulhatnak a társadalmi kirekesztés elleni közdelemhez.

Occupational profile

The set of skills, competences, knowledge and qualifications that is usually relevant for a specific occupation.

Foglalkozási profil

Egy adott foglalkozásra általában jellemző készségek, kompetenciák, ismeretek és képesítések összessége.

OID

The Organisation ID (OID) uniquely identifies your organisation among all organisations participating in the Erasmus+ and European Solidarity Corps actions managed by National Agencies. You can use your organisation’s OID when applying for an accreditation or grant under the Erasmus+ and European Solidarity Corps actions managed by National Agencies

OID

A szervezeti azonosító (OID) egyedileg azonosítja az Ön által képviselt szervezetet/intézményt az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által irányított pályázattípusaiban részt vevő szervezetek/intézmények között. Szervezetének/intézményének OID-ját használhatja, ha a nemzeti irodák által irányított Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei keretében akkreditációra vagy támogatásra pályázik.

Open Access

A general concept of publishing materials of a specific kind openly, i.e. designed to be accessible and usable by the broadest possible user group and the greatest number of use cases. Erasmus+ has an Open Access Requirement for educational resources and encourages Open Access of research results and data.

Nyílt hozzáférés

Bizonyos anyagok nyílt közzétételére vonatkozó általános fogalom. A nyílt azt jelenti, hogy a lehető legtöbb ember számára a lehető legtöbb esetben hozzáférhető és használható. Az Erasmus+ program előírja az oktatási segédanyagokhoz való nyílt hozzáférést, és támogatja a kutatási eredmények és adatok nyílt hozzáférését.

Open Educational Resources (OER)

Educational materials of any kind (e.g. textbooks, worksheets, lesson plans, instructional videos, entire online courses, educational games) which can be freely used, adapted and shared. OERs have either been released under an open licence or are in the public domain (i.e. copyright protection has expired). Cost-free materials that cannot be adapted and shared by the public are not OERs.

Nyílt oktatási segédanyagok

Szabadon használható, módosítható és megosztható oktatási anyagok (például tankönyvek, munkalapok, óratervek, oktatóvideók, teljes online kurzusok, oktatójátékok). Nyílt licenccel érhetők el vagy nyilvánosan hozzáférhetők (vagyis már nem állnak szerzői jogi védelem alatt). A nyilvánosan nem módosítható és megosztható ingyenes anyagok nem nyílt oktatási segédanyagok.

Open licence

A way for copyright holders (creators or other rightsholders) to grant the general public the legal permission to freely use their work. Under the Erasmus+ Open Access Requirement, any such open license must permit at least use, adaptation and distribution. The open license should be indicated on the work itself or wherever the work is distributed. Educational materials with an open license are called Open Educational Resources (OERs).

Nyílt licenc (nyílt engedély)

Az egyik módja annak, hogy egy szerzői jogi jogosult (alkotó vagy egyéb jogosult) mindenki számára engedélyezze a szellemi termék szabad használatát. Az Erasmus+ program nyílt hozzáférésre vonatkozó követelményének értelmében a nyílt licencnek legalább a használatot, a módosítást és a megosztást lehetővé kell tennie. A nyílt licencet fel kell tüntetni magán a terméken vagy annak terjesztésekor. A nyílt licenccel rendelkező oktatási anyagok nyílt oktatási segédanyagok.

Participants

Erasmus+ participants are those individuals who are fully involved in a project and who may receive part of the European Union grant intended to cover their costs of participation (notably travel and subsistence).

Résztvevők

Az Erasmus+ program résztvevői azok a személyek, akik teljeskörűen részt vesznek egy projektben, és a részvételi költségek (nevezetesen az utazási és tartózkodási költségek) fedezésére szolgáló európai uniós támogatásban részesülhetnek.

Participating organisation

An organisation or informal group of young people involved in a Erasmus+ project, as either applicant or partner.

Részt vevő szervezet/intézmény

Olyan szervezet/intézmény vagy fiatalok informális csoportja, amely pályázóként vagy partnerként részt vesz egy Erasmus+ projektben.

Partner organisation

A partner organisations is an organisation formally involved in the project (co-beneficiaries) but not taking the role of applicant.

Partnerszervezet/-intézmény

A partnerszervezetek/-intézmények olyan szervezetek/intézmények (társkedvezményezettek), amelyek hivatalosan részt vesznek a projektben, de nem a pályázó szerepét töltik be.

Partner Countries

Countries which do not participate fully in the Erasmus+ Programme, but which may take part (as partners or applicants) in certain Actions of the Programme. The list of Erasmus+ Partner Countries is set out in Part A of this Guide, in the section “Who can participate in the Erasmus+ Programme?”.

Partnerországok

Olyan országok, amelyek nem vehetnek részt az Erasmus+ program összes tevékenységében, de bizonyos pályázattípusaiban (partnerként vagy pályázóként) részt vehetnek. Az Erasmus+ programban részt vevő partnerországok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Partnership

An agreement between a group of institutions or organisations to carry out joint activities and projects.

Partnerség

Intézmények vagy szervezetek egy csoportja közötti megállapodás a közös tevékenységek és projektek végrehajtásáról.

Participant with fewer opportunities

People with fewer opportunities means people who, for economic, social, cultural, geographical or health reasons, a migrant background, or for reasons such as disability and educational difficulties or for any other reasons, including those that can give rise to discrimination under article 21 of the Charter of Fundamental rights of the European Union, face obstacles that prevent them from having effective access to opportunities under the programme.

Kevesebb lehetőséggel rendelkező résztvevők

A kevesebb lehetőséggel rendelkező személyek azok a személyek, akik gazdasági, szociális, kulturális, földrajzi vagy egészségügyi okokból, migrációs háttér, fogyatékosság, tanulmányi nehézségek vagy bármely más ok miatt – ideértve azokat az okokat, amelyek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikke értelmében hátrányos megkülönböztetés alapját képezhetik – olyan akadályokkal szembesülnek, amelyek meggátolják őket abban, hogy ténylegesen kihasználhassák a program által nyújtott lehetőségeket.

Peer Learning

A reciprocal learning activity, which is mutually beneficial and involves the sharing of knowledge, ideas and experience between the participants. Peer learning practices enable to interact with other participants, their peers, and participate in activities where they can learn from each other and meet educational, professional and/or personal development goals.

Társaktól való tanulás

Kölcsönös tanulási tevékenység, amely mindegyik fél számára előnyökkel jár, és amelynek keretében a résztvevők megosztják egymással ismereteiket, ötleteiket és tapasztalataikat. A társaktól való tanulás gyakorlatai lehetővé teszik a többi résztvevővel és az ő társaikkal való interakciót, illetve a kölcsönös tanulást és az oktatási, szakmai és/vagy személyes fejlődési célok elérését elősegítő tevékenységekben való részvételt.

Preparatory Visit

Visits to the country of the receiving organisation prior to the start of mobility activities to prepare and ensure high quality of those activities. Examples include tasks to facilitate administrative arrangements and build trust and understanding between organisations involved.

Előkészítő látogatás

A mobilitási tevékenységek megkezdését megelőzően tett látogatások a fogadó szervezet/intézmény országában a tevékenységek magas színvonalának biztosítása érdekében. Idetartozik például az adminisztratív tevékenységek előmozdítása, valamint az érintett szervezetek/intézmények közötti bizalom és megértés kiépítése.

Professional development

Process of enhancing the professional capabilities of participants (learners and staff) by developing competences and expertise and acquiring new skills, which are normally identified in a development needs analysis. Professional development encompasses all types of learning opportunities, ranging from structured trainings and seminars to informal learning opportunities.

Szakmai továbbképzés

A résztvevők (tanulók és munkatársak/szakemberek/oktatók) szakmai képességfejlesztésének folyamata a kompetenciák és a szakértelem gyarapítása, és az olyan új készségek elsajátítása révén, amelyeket általában a fejlesztési szükségletek elemzésében határoznak meg. A szakmai továbbképzés a tanulási lehetőségek minden típusát magában foglalja a rendszerezett képzésektől és szemináriumoktól kezdve az informális tanulási lehetőségekig.

Profit-making body active in Corporate Social Responsibility

A private company that a) carries out its business in compliance with ethical standards and/or b) on top of its business activities, carries out some actions that have social value.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás iránt elkötelezett profittermelő szerv

Olyan magánvállalkozás, amely a) az etikai előírásoknak megfelelően végzi tevékenységét, és/vagy b) az üzleti tevékenységén túl társadalmi értékkel bíró tevékenységeket folytat.

Programme Countries

EU and non-EU countries that have established a National Agency which participates fully in the Erasmus+ Programme. The list of Erasmus+ Programme Countries is provided in Part A of this Guide, section “Who can participate in the Erasmus+ Programme?”.

Programországok

Olyan uniós és nem uniós országok, amelyek olyan nemzeti irodát hoztak létre, amely az Erasmus+ program teljes jogú résztvevője. Az Erasmus+ programországok listája a pályázati útmutató A. részében, a „Ki vehet részt az Erasmus+ programban?” szakaszban található.

Project

A coherent set of activities which are designed and organised in order to achieve defined objectives and results.

Projekt

Tevékenységek összefüggő sorozata, amelyet meghatározott célkitűzések megvalósítása és eredmények elérése érdekében szerveznek.

Qualification

A formal outcome of an assessment and validation process which is obtained when a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards.

Képesítés

Az értékelési és érvényesítési folyamat formális eredménye, amelyet akkor adnak ki, ha egy illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy egy adott egyén tanulási eredményei megfelelnek bizonyos normáknak.

Receiving organisation

Under some Actions of Erasmus+ (notably mobility Actions) the receiving organisation is the participating organisation receiving one or more participants and organising one or more activities of an Erasmus+ project.

Fogadószervezet/-intézmény

Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai (nevezetesen a mobilitási tevékenységek) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt fogad, és az Erasmus+ projekt egy vagy több tevékenységét megszervezi.

School

An institution providing general, vocational or technical education, at any level from pre-school to upper secondary education, including early childhood education and care. To verify eligibility under the field of ‘school education’, please consult the definition of eligible schools in each country on the website of the relevant National Agency.

Iskola

Bármilyen szintű (az iskola előtti neveléstől a felső középfokú oktatásig) általános képzést, szakképzést vagy műszaki képzést nyújtó intézmény. Annak ellenőrzéséhez, hogy a köznevelés területén mely tevékenységek minősülnek támogathatónak, kérjük, keresse fel az érintett nemzeti iroda weboldalát, amely meghatározza, hogy az egyes országokban milyen iskolák támogathatóak.

Sending organisation

Under some Actions of Erasmus+ (notably mobility Actions) the sending organisation is the participating organisation sending one or more participants to an activity of an Erasmus+ project.

Küldő szervezet/intézmény

Az Erasmus+ program egyes pályázattípusai (nevezetesen a mobilitási tevékenységek) esetében az a részt vevő szervezet/intézmény, amely egy vagy több résztvevőt küld valamely Erasmus+ projekttevékenységben való részvételre.

SMEs (Small and mediumsized enterprises

Enterprises (see definition above) which employ fewer than 250 people and which have an annual turnover not exceeding 50 million EUR, and/or an annual balance sheet total not exceeding 43 million EUR.

Kkv-k (kis- és középvállalkozások)

Olyan vállalkozások (a „Vállalkozás” fogalommeghatározását lásd fentebb), amelyek kevesebb, mint 250 személyt foglalkoztatnak, továbbá az éves forgalmuk nem haladja meg az 50 millió EUR, és/vagy az éves mérlegfőösszegük nem haladja meg a 43 millió EUR összeget.

Social enterprise

An undertaking, irrespective of its legal form, which is not listed on a regulated market within the meaning of point (14) of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC, and which: 1) in accordance with its articles of association, statutes or any other statutory document establishing the business, has as its primary objective the achievement of measurable, positive social impacts rather than generating profit for its owners, members and stakeholders, where the undertaking: a) provides innovative services or goods which generate a social return and/or b) employs an innovative method of production of goods or services and that method of production embodies its social objective; 2) reinvests its profits first and foremost to achieve its primary objective and has in place predefined procedures and rules for any circumstances in which profits are distributed to shareholders and owners, in order to ensure that any distribution of profits does not undermine the primary objective; 3) is managed in an entrepreneurial, accountable and transparent way, in particular by involving workers, customers and/or stakeholders affected by its business activities.

Szociális vállalkozás

A jogi formájától függetlenül bármely olyan vállalkozás, amelyet a 2004/39/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 14. pontja értelmében vett szabályozott piacon nem jegyeznek, és amely: 1) alapszabálya, alapokmánya vagy egyéb alapszabályszerű, a vállalkozás létrehozásáról szóló dokumentuma értelmében elsődleges célként a mérhető, pozitív társadalmi hatások elérését tűzi ki, nem pedig a tulajdonosok, a tagok és az érdekelt felek számára történő profittermelést; és a vállalkozás: a) olyan innovatív szolgáltatásokat vagy termékeket kínál, amelyek szociális szempontból megtérülnek, és/vagy b) a termékek előállításában vagy a szolgáltatások nyújtásában olyan innovatív módszert alkalmaz, amely megtestesíti a vállalkozás szociális társadalmi célkitűzését; 2) a profitot elsősorban az elsődleges célkitűzése megvalósítása érdekében fekteti be újra, és olyan előre meghatározott eljárásokkal és szabályokkal rendelkezik a részvényeseknek és a tulajdonosoknak történő osztalékfizetésre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy az osztalékfizetés ne hátráltassa az elsődleges célkitűzés megvalósítását; 3) vállalkozói, elszámoltatható és átlátható irányítással rendelkezik, főként az üzleti tevékenységekben érintett munkavállalók, fogyasztók és/vagy érdekelt felek bevonása révén.

Staff

Persons who are involved in education, training or youth non-formal learning on a professional or a voluntary basis, including professors, teachers, trainers, school leaders, youth workers and non-educational staff.

Munkatárs/szakember/oktató

Az oktatásban, a képzésben vagy a fiatalok nemformális tanulásában szakmai vagy önkéntes alapon részt vevő személy, például egyetemi tanár, tanár, oktató, intézményvezető, ifjúságsegítő és nem oktatási céllal közreműködő munkatárs/szakember.

Study visit

A trip where the participant gets to know and study another organisation or institution, its practices and systems. It enables the participant to have a learning experience based on direct contact and on observation of the host organisation’s methods and practices.

Tanulmányút

Olyan út, amelynek során a résztvevő megismerkedik egy másik szervezettel/intézménnyel, illetve annak gyakorlataival és rendszereivel. Lehetővé teszi a résztvevő számára, hogy közvetlen kapcsolat, valamint a fogadószervezet/-intézmény által alkalmazott módszerek és gyakorlatok megfigyelése alapján tanulási tapasztalatot szerezzen.

Traineeship (work placement)

Time spent in an enterprise or organisation in another country, with a view to acquiring specific competences that are needed by the labour market, gaining work experience and acquiring more understanding of the economic and social culture of that country.

Szakmai gyakorlat

Külföldi vállalkozásnál vagy szervezetnél/intézménynél töltött időszak, amelynek célja a munkaerőpiac által megkövetelt kompetenciák megszerzése, munkatapasztalat szerzése, valamint a másik ország gazdasági és társadalmi kultúrájának alaposabb megismerése.

Transnational

In the context of Erasmus+, relates, unless otherwise indicated, to any activity involving at least two Programme Countries.

Transznacionális

Az Erasmus+ összefüggésében, eltérő rendelkezés hiányában legalább két programországot érintő bármely tevékenységre vonatkozó.

Transversal (soft; life) skills

Include the ability to think critically, be curious and creative, to take initiative, to solve problems and work collaboratively, to be able to communicate efficiently in a multicultural and interdisciplinary environment, to be able to adapt to context and to cope with stress and uncertainty. These skills are part of the key competences.

Transzverzális (puha; életviteli) készségek

Idetartozik a kritikus gondolkodás, a kíváncsiság és a kreativitás, a kezdeményezés, a problémamegoldás és az együttműködés, a multikulturális és interdiszciplináris környezetben való hatékony kommunikáció, a környezethez való alkalmazkodás, a stresszel és bizonytalansággal való megbirkózás képessége. Ezek a készségek a kulcskompetenciák közé tartoznak.

Union transparency and recognition tools

Instruments to help stakeholders understand, appreciate and, where appropriate, recognise learning outcomes and qualifications throughout the European Union.

Az átláthatóságot és az elismerést támogató uniós eszközök

Olyan eszközök, amelyek Unió-szerte segítenek az érdekelt feleknek a tanulási eredmények és a képesítések megértésében, értékelésében és adott esetben elismerésében.

Validation of non-formal and informal learning

A process of confirmation by an authorised body that an individual has acquired learning outcomes measured against a relevant standard and consists of the following four distinct phases:
1. Identification through dialogue of particular experiences of an individual;
2. Documentation to make visible the individual’s experiences;
3. A formal assessment of these experiences; and
4. Certification of the results of the assessment which may lead to a partial or full qualification

A nemformális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítése

Olyan, az alábbi négy szakaszból álló folyamat, amelynek során egy arra feljogosított testület megerősíti, hogy az egyén elsajátította a vonatkozó szabályoknak megfelelően mért tanulási eredményeket:
1. az egyén tapasztalatainak feltérképezése beszélgetés során;
2. dokumentáció, amely igazolja az egyén tapasztalatát;
3. az ilyen tapasztalatok formális értékelése; és
4. az értékelés eredményeinek – adott esetben részleges vagy teljes képesítéshez vezető – tanúsítása.

Virtual mobility

A set of activities supported by Information and Communication Technologies, including e-learning, that realise or facilitate international, collaborative experiences in a context of teaching, training or learning.

Virtuális mobilitás

Az információs és kommunikációs technológiák által támogatott tevékenységek (beleértve az e-oktatást), amelyek megvalósítják vagy elősegítik a nemzetközi, együttműködésből fakadó tapasztalatok megszerzését az oktatás, a képzés vagy a tanulás terén.

Young people

In the context of the Erasmus+ Programme, individuals aged between 13 and 30.

Fiatalok

Az Erasmus+ program vonatkozásában a 13–30 év közötti személyek.

Apprenticeship (Apprentice)

Apprenticeship-type schemes are understood as those forms of Initial Vocational Education and Training (IVET) that formally combine and alternate company based training (periods of practical work experience at a workplace) with school based education (periods of theoretical/practical education followed in a school or training centre), and whose successful completion leads to nationally recognised initial VET qualifications.

Tanulószerződéses gyakorlati képzés (tanulószerződéses gyakorlati képzésben részt vevő tanuló)

A tanulószerződéses gyakorlati képzés típusú rendszerek az iskolarendszerű szakmai alapképzés azon formái, amelyek váltakozva alkalmazzák/kombinálják a vállalati alapú képzést (szakmai gyakorlati időszakok egy munkahelyen) az iskolai alapú oktatással (elméleti/gyakorlati oktatás iskolában vagy képzési központban), és amelyek sikeres elvégzése nemzeti szinten elismert szakmai alapképzési képesítés megszerzéséhez vezet.

EQAVET (European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training)

A reference tool for policy-makers based on a four-stage quality cycle that includes goal setting and planning, implementation, evaluation and review. It respects the autonomy of national governments and is a voluntary system to be used by public authorities and other bodies involved in quality assurance.

EQAVET (a Szakképzés Európai Minőségbiztosítási Referenciakerete)

Négy szakaszból (célok kitűzése és tervezése, megvalósítás, értékelés és felülvizsgálat) álló minőségbiztosítási cikluson alapuló referenciaeszköz a döntéshozók számára. A referenciakeret tiszteletben tartja a nemzeti kormányok autonómiáját; a rendszert a minőségbiztosításban érintett hatóságok és egyéb szervek önkéntes alapon alkalmazhatják.

Skills competitions

International sectoral events in which competitive demonstration of skills by VET learners is central for promotion, recognition and exchange of experience, know-how and technological innovations in VET. The events are a result of close cooperation between businesses, VET providers, chambers of commerce and other relevant stakeholders aiming at improving attractiveness and excellence in VET.

Szakmai versenyek

Nemzetközi szektorális események, amelyek során a szakképzésben tanulók készségeinek verseny keretében történő bemutatása központi szerepet játszik a szakképzéssel kapcsolatos tapasztalatok, know-how és technológiai innováció előmozdítása, elismerése és megosztása szempontjából. Ezek az események a vállalkozások, a szakképzési szolgáltatók, a kereskedelmi kamarák és egyéb érdekelt felek közötti szoros együttműködés eredményeként jönnek létre, és céljuk a szakképzés vonzerejének növelése és kiválóságának javítása.

Vocational education and training (VET)

Education and training which aims to equip people with knowledge, knowhow, skills and/or competences required in particular occupations or more broadly on the labour market. For the purpose of Erasmus+, projects focusing on initial or continuing vocational education and training are eligible under VET actions.

Szakképzés

Olyan oktatás és képzés, amelynek célja, hogy a tanulókat egy bizonyos foglalkozáshoz szükséges, szélesebb értelemben pedig a munkaerőpiac által megkövetelt ismeretekkel, know-how-val, készségekkel és/vagy kompetenciákkal ruházza fel. Az Erasmus+ projektek összefüggésében az iskolarendszerű szakmai alapképzésre és a szakmai továbbképzésre irányuló projektek támogathatók a szakképzési tevékenységek keretében.

Work-based learning

Acquisition of knowledge and skills through carrying out – and reflecting on – tasks in a vocational context, either at the workplace (such as alternance training) or in a vocational education and training institution.

Munkaalapú tanulás

Ismeretek és készségek megszerzése a munkahelyi (például váltakozó rendszerekhez hasonló) vagy valamely szakképzési intézményben végzett szakmai tevékenységek elvégzése és átgondolása révén.